MEDIROL – VIVERA MONOBLOC STRETCHER (BATTERY-POWERED HYDRAULIC LIFT SYSTEM)